دکتر عباس انواری

استاد تمام

قیزیک پلاسما فیزیک لیزر

تحصیلات: دکتری دانشگاه چالمرز سوئد

آدرس: دانشکده فیزیک اتاق 431
دانشگاه صنعتی شریف . تهران. ایران.

P.O.Box 11365-9161
Tel: +98 21 6616 4512
Fax: +98 21 66022711
email: anvari (at) sharif.edu
website: www.a-anvari.com